Posted in Uncategorized, Zaruri Malumaat

Filmi Gaano Ki Tarz Par Naate Aur Manqabate Padhna

Naat Khuwani Aala Darje Ki Cheez Hai. Acchi Niyyat Kar Ke Naat Shareef Padhna Aur Sunna Baeese Sawab-E-Aakhirat Aur Moojibe Khairo Barkat Hai. Magar Har Amle Khair Ke Kuch Aadab Hote Hai Isi Tarah Naat Khuwani Ke Bhi Hai. Aajkal Jalso Aur Mushairo Me Shair Wa Naatkhawa Log Filmi Gaano Ki Tarz Par Unki Lay Aur Soor Me Hamd, Naat Wa Manqabat Padhne Lage Hai Halanki Yaha Mana Hai. Unhe In Harkaat Se Baaz Rehna Chahiye Aur Musalmano Ko Chahiye Ki Ayse Logo Se Hargiz Nazme Na Suney.

Imaam-e-Ahle Sunnat Aalahazrat Imam Ahmad Raza (Rehmatullah Alaihi) Farmate Hai :

“Agar Gaane Ki Tarz Par Ragini Ki Ri’aayat Ho To Napasand Hai Ki Yah Amr Zikr Shareef Ke Munasib Nahi”

[ đź“—Fatawa Razwiyya, Jild: 10, Qist: 02, Safa: 185]

Advertisements