Posted in Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

05 Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab 04 Padne Ke Liye Click Kare

(16) Aaj Kal Agar Koi Kisi Mahafil, Ijtimaa Ya Majlis Wagairah Me Aa Kar Salam Kar Bhi Deta Hai To Jate Huwe “Me Chalta Hu”, “Khuda Hafiz”, “Accha”, “Bye-Bye” Wagairah Kalimat Kehta Hai Lihaza Majlis Ke Ikhtimaam Par In Sab Alfaaz Ke Bajaye Salam Kiya Kare. Chunanchey,

Hazrat Abu Huraira (RadiAllah Anhu) Huzoor Nabi-e-Kareem ﷺSe Riwayat Karte Hai : “Jis Waqt Tum Me Se Koi Kisi Majlis Ki Taraf Pahuche, Salam Kahe. Agar Zarurat Mahsoos Kare, Waha Baith Jaye. Fir Jab Khada Ho Salam Kahe Isliye Pehla Salam Dusre Se Ziyada Behtar Nahi Hai”.

[ 📗Jam’aa Tirmizi, Jild: 04, Safa: 324, Hadees: 2715]

(17) Agar Kuch Log Jamaa Hai

Agar Kuch Log Jamaa Hai Ek Ne Aa Kar   “السلام عليكم” (Assalamu’alykum) Kaha. To Kisi Ek Ka Jawab Dena Kafi Hai. Agar Ek Ne Bhi Na Diya To Sab Gunahgaar Honge. Agar Salam Karne Wale Ne Kisi Ek Ka Naam Lekar Salam Kiya Ya Kisi Ko Mukhatab Karke Salam Kiya To Ab Usi Ko Jawab Dena Hoga. Dusre Ka Jawab Kafi Na Hoga.

[ 📕Bahare Shariyat, Salam Ka Bayan, Hissa: 16, Safa: 89]

Hazrate Moula Ali (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai Nabi-e-e=Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Jab Koi Shakhs Guzarte Huwe Salam Kah De Aur Baithne Walo Me Se Ek Shakhs Jawab De To Sab Logo Ki Taraf Se Kifayat Kar Jata Hai.”

[ 📘Sunan Abi Dawud, Jild: 04, Safa: 452, Hadees: 5210]

Advertisements
Posted in Zaruri Malumaat

Dadhi Rakhne Ka Bayan

“Sarkar Ka Aashiq Bhi Kiya Dadhi Mundata Hai?,                                                                               Kyu Ishq, Ka Chehra Say Izhar Nahin Hota?”

Mere Pyare Aaqa ﷺ Ne Farmaya: “Jo Meri Sunnat Ikhtiyar Kare Woh Mere Aur Jo Meri Sunnat Se Muh Fere Wo Mere Nahi”

[📗Kanzul Ummal , Jild: 8 , Safa: 116 , Hadees: 22749]

Dadhi Ek Aysi Azeem Sunnat Hai Jissey Tamam Ambiya-E-Kiram, Auliya-E-Kiram, Buzurgan-E-Deen Ne Apne Mubarak Chehre Par Sajai Hai.

Dadhi Rakhne Ka Hukum

Farman-e-Mustafa ﷺ Hai: “Moochain Khoob Past Karo Aur Dadhi Ko Mau’afi Do (Yani Badnay Dou) Aur Mojoosion (Yani Aatish-Paraston) Jesi Surat Mat Banao”

[📕Sahih Bukhari , Jild: 2 , Safa: 875]

[📘Sahih Muslim , Safa: 154 , Hadees: 260]

[📙Mishkat Shareef , Safa: 381]

[📗Sharahe Ma’anil Aasar Litthawai , Jild: 4 , Safa: 28]

Dadhi Na Rakhne Walo Par Halakat

Ek Baadshah Jiska Naam Sage Iran Khusro (Parvez) Jo Bada Zalim, Gustak-E-Rasool Badbakht Tha. Is Baadshah Ke (Do)² Officer Jab Bargaah-E-Risalat Me Pesh Kiye Gaye, [Ye Log Chuki Aatishparast The Isley Dadhi Mundi Hui Aur Munche Is Kadar Badi Hui Thi Jin Se Un Ke Lab Dhake Huwe The]

Pyare Aaqa ﷺ Ko Takhleef Pahuchi Aur Karahat Ke Sath Farmaya: Tum Par Halakat Ho Ki Aysi Surat Banane Ka Tum Se Kis Ne Kaha. Unhone Jawab Diya Hamare Rab (Parvez) Ne.

Pyare Aaqa ﷺ Ne Farmaya: “Magar Mere Rab Ta’ala Ne To Mujhe Yeh Hukum Diya Hai Ki Dadhi Badao Aur Munche Katarwau.

[📕Al-Bidaaya Wan Nihaaya , Jild: 4 , Safa: 269]

[📘Hayaatus Sahaabah , Jild: 1 , Safa: 115]

[📙Madarijunnabuwat , Jild: 2 , Safa: 224-225]

[📗Fatawa Razwiya , Jild: 22 , Safa: 647]

Dadhi Nahi Rakhne Walo Par Deen-O-Duniya Aur Aakhirat Me Badnaseeb

Hazrat Sayyeduna Ka’bul Ahbaar (Radiallah Anhu) Ke Qoul Nakal Kiya Hai:

“Aakhir Zamane Me Kuch Log Honge Ki Dadhiya Katrenge Unke Liye Deen Aur Aakhirat Me Hissa Nahi.

[📗Fatawa Razwiya , Jild: 22 , Safa: 651]

Hamara Mu’ashara

Hamare Mu’ashara Me Payi Jane Wali Is Takleef Deh Surat-E-Hal Ko Mufassir Sahir Hakim-Ul-Ummat Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khan (Rehmatullah Alaihi) Apni Kitab Islami Zindagi Me Likhtey Hai  “Me Ne Bahoot Musalmano Ko Khehte Suna Hai Ki Hum ‘Dadhi’ Wale Ko Apni Ladki Na Denge” Aur Bahoot Jagah Apni Aankho Se Dekha Ki “Ladki Walo Ne Dhulha Se Mutalba Kiya Ki ‘Dadhi’ Mundwa Do To Ladki Di Ja Sakti Hai Chunanche Ladke Ne Dadhi Mundwayi” Kha Tak Dhukh Ki Baate Sunau.

[📕Islami Zindagi , Safa: 36-39]

Dadhi Rakhne Ka Sharayi Hukum

Dadhi Mundana(Clean Shave)  Ya (Ek)¹ Musht Se Kam Karna “Haraam” Hai. Haa (Ek)¹ Musht Se Ziyada Ho Jaye To Jitni Ziyada Hai Usko Katwa Sakte Hai.

[📘Qanoon-E-Shariyat , Hissa: 2 , Safa: 489]

[📙Fatawa-E-Razawiya , Jild: 22 , Safa: 571-573]

Dadhi Jo Shariyat Ke Khilaf Hai

Aalahazrat Imam Ahmad Raza (Rehmatullah Alaihi) Farmate Hai:

“Jab Tak Dadhi Ek Mutthi Se Kam Hai Is Me Se Kuch Lena (Katana) Jis Tarah Ki Kuch Maghribi (Western) Log Karte Hai Kisi Ke Nazdeek Halaal Nahi Aur Sab Lena (Yani Bilkul Hi Mundwa Dena) Aatish-Parasto, Yahoodiyo, Hinduo, Aur Farangiyo Ka Tereeqa (Fel) Hai.

[📗Guniyya Zawil Ahkam Al-Juz Al-Awwal, Safa: 208]

[📕Al-Bahrur’eek  , Jild: 2 , Safa: 490]

[📘Fathul Qadeer , Jild: 2 , Safa: 270]

[📙Fatawa Razwiya , Jild: 22 , Safa: 652]

Sheikh Abdul Haqq Muhaddith Dehlwi (Rahmatullahi Alaih) Farmate Hai:

“(Ek)¹ Mutthi Dadhi Rakhna Wajib Hai. Dadhi Mundwana Haraam Ya (Ek)¹ Mutthi Se Kam Karna Haraam.

[📗Ash’Atul Lam’Aat , Jild: 1 , Safa: 228]

Mere Islami Bhaiyo Dadhi Rakhna “Wajib” Hai Shaitan Ke Behkawe Me Aakar “Stylish Beard” Na Rakhe.

◆French & Curzan Beard      —     HARAAM

◆1inch, 2inch Beard              —     HARAAM

◆Clean Shaved                        —     HARAAM

◆(Ek)¹ Musht(Mutthi) Beard  —    HALAAL

Word Power

▪(Ek)¹ Musht(Mutthi) — One Fist Lenght

▪Moochain— Moustache

▪Mundwana— Complete Clean Shave

▪Past (Pst)— Trim/Clip

▪Aatish-Parasto— Fire Worshiper

Kesi Ajeeb-O-Ghareeb Baat Hai Dawa Mohabbat-E-Mustafa ﷺKa Karay Aur Shakal Wa Surat Dushmane Mustafa Jesi Banai.

Ay! Aashiqe-Rasool ﷺNa Dawa Karne Walo, Apne Aap Ko Gulame-Gouse Azaam Kehne Walo, Khwaja Ka Ghada Kehne Walo, Aalahazrat Ka Sipahi Kehne Walo Apne Chehre Ki Taraf Nazar Karo Kaise Aashiq Ho Tum?

Allah Ta’ala Hum Sab Ko Sunnate Rasool ﷺPar Chalne Ki Toufeek Ata Farmaye. (Aameen)

Posted in Sunnat Aur Aadab

Mukhtasar Ta’arruf

Nabi-e-Mukarram, Noor-e-Mujassam, Shah-e-Bani Aadam (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ki Sunnato Par Amal Karna Dunya Wa Aakhirat Ki Dhero Bhalaiyo Ke Husool Ka Zaree’aa Hai.

Hazrat Sayyeduna Anas Bin Malik (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Allah Ke Mahboob Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :Jisne Meri Sunnat Se Mohabbat Ki Usne Mujh Se Mohabbat Aur Jisne Mujh Se Mohabbat Ki Woh Jannat Me Mere Sath Hoga”

[ 📕Jam’ee Tirmizi, Kitab-ul-Aalam, Jild: 04, Safa: 309, Hadees: 2687]

[ 📗Ibne Asakir, Jild: 09, Safa: 343]

Ayse Nazook Halat Me Ki Jab Dunya Bhar Me Gunaho Ka Yalgaar, Fahashi Ki Bharmaar Aur Fashion Parassti Ki Fitkaar Musalmano Ki Aksariyyat Ko Be-Amal Bana Chuki Hai, Neez Ilm-e-Deen Se Be-Ragbati Aur Har Khaso Aam Ka Rujhaan Sirf Dunyawi Taleem Ki Taraf Hone Ki Wajah Se Aur Deeni Masail Se Adme Waqifiyyat Ki Bina Par Har Taraf Jahalat Ke Badal Mandra Rahe Hai, La-Deeniyat Wa Bad-Mazhabiyat Ka Sailab Tabahiya Macha Raha Hai, Gulshan-e-Islam Par Khaza Ke Badal Mandla Rahe Hai, Humey Apni Zindagi Sunnato Ke Danche Me Dhalne Ki Koshish Karni Chahiye.

Hazrate Sayyeduna Ibne Abbas (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Noor Ke Paikar, Tamam Nabiyo Ke Sarwar, Do Jahan Ke Tajwar (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Fasad-e-Ummat Ke Waqt Jo Shakhs Meri Sunnat Par Amal Karegi Usey 100 Shahido Ka Sawab Ata Hoga”

[ 📘Tabrani Fi Ma’jam-ul-Awsat, Jild: 05, Safa: 315, Hadees: 5414]

[ 📙Al Targeeb Wal Tarheeb, Jild: 01, Safa, 41, Hadees: 65]

Posted in Eid Ka Bayan

Eid Ka Bayan

  • Namaz-e-Eid Ka Tareeqa
  • Eid Ki Namaz Kis Par Wajib ? 
  • Namaz-e-Eid Ki Sharte
  • Eid Ki Namaz Ka Waqt
  • Eid Ki Adhoori Jama’at Mili To ? 
  • Eid Ki Jama’at Na Mili To Kya Kare ?
  • Eid Ke Khutbe Ke Ahkam
  • Eid Ke Din Ke Mustahab Amal. 

 

Namaz-e-Eid Ka Tareeqa—

⊙ Pehle Is Tarah Niyyat Kijiye : “Me Niyyat Karta Hu Do² Rakat Namaz Eid-ul-Fitr Ki, Sath 6 Za’eed Taqbeero Ke, Waasite Allah Ta’ala,  Peeche Imam Ke”
⊙ Fir Kano Tak Hath Uthaye Aur Allahu Akbar Kah Kar Hasbe Mamool Naaf Ke Niche Bandh Lijiye Aur Sana Padhiye.
⊙ Fir Kano Tak Hath Uthaye Aur Allahu Akbar Kehte Huwe Latka Dijiye.
⊙ Fir Kano Tak Hath Uthaye Aur Allahu Akbar Kehkar Latka Dijiye.
⊙ Fir Kano Tak Hath Uthaye Aur Allahu Akbar Kah Kar Bandh Lijiye.
⊙ Fir Imaam Ta’awwuz Aur Tasmiya Aahista Padh Kar Surah Fatiha Aur Surah Buland Awaaz Ke Sath Padhe.
⊙ Fir Hasbe Mamool Ruku Wa Sujood Kare.
⊙ Dusri Rakat Me Pehle Surah Fatiha Aur Surah Buland Awaaz Ke Sath Se Padhe.⊙ Fir Teen³ Baar Kaan Tak Hath Utha Kar Allahu Akbar Kahiye Aur Hath Na Bandhiye.⊙ Aur Chouthi⁴ Baar Bagair Hath Uthaye Allahu Akbar Kehte Huwe Ruku Me Jaye Aur Qa’eede Ke Mutabik Namaz Mukammal Kare.⊙ Har Do² Taqbeero Ke Darmiyaan Teen³ Baar “Subhan’Allah” Kehne Ki Miqdaar Chup Khada Rehna Hai.

[ 📗Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 03, Safa: 61]                                                                                     [ 📕Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 781]

Eid Ki Namaz Kis Par Wajib Hai? 

Eidain (Yani Eid-ul-Fitr Aur Eid-ul-Azha) Ki Namaz Wajib Hai Magar Sab Par Nahi Sirf Un Par Jin Par Jum’aa Wajib Hai. Eidain Me Na Azaan Hai Na Iqamat.

[ 📙Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 01, Safa: 51]                                                                                     [ 📘Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 779]

Namaz-e-Eid Ki Sharte—

Eidain Ki Ada Ki Wohi Sharte Hai Jo Jum’aa Ki, Sirf Itna Farq Hai Ki Jum’aa Me Khutba Shart Hai Aur Eidain Me Sunnat. Jum’aa Ka Khutba Qabl Az Namaz Hai Aur Eidain Ka Baad Az Namaz.

[ 📗Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 779]

Namaz-e-Eid Ka Waqt—

In Dono Namazo Ka Waqt Suraj Ke Ba-Qadr Ek Neza Buland Hone (Yani Tuloo-e-Aaftaab Ke 20 Min Ke Baad) Se Zahwa-e-Qubra Yani Nisfunnahaar-e-Shar’ee Tak Hai Magar Eid-ul-Fitr Me Der Karna Aur Eid-ul-Azha Jald Padhna Mustahab Hai.

[ 📕Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 03, Safa: 69]                                                                                     [ 📘Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 781]

Eid Ki Adhoori Jama’at Mili To ?

⊙ Pehli Rakat Me Imàm Ke Taqbeer Kehne Ke Baad Muqtadi Shamil Huwa To Usi Waqt (Taqbeer-e-Tehreema Ke Ilawa Mazeed) Teen³ Taqbeere Kah Le Agarche Imaam Ne Qirat Shuru Kardi Ho, Aur Teen³ Hi Kahe Agarche Imaam Ne Teen³ Se Ziyada Kahi Ho
⊙ Aur Agar Isne Taqbeer Na Kahi Thi Ki Imaam Ruku Me Chala Gaya To Khade Khade Na Kahe Balki Imaam Ke Sath Ruku Me Jaye Aur Ruku Me Taqbeer Kahle Aur Agar Imaam Ko Ruku Me Paya Aur Galib Gumaan Hai Ki Taqbeer Kah Kar Imaam Ko Ruku Me Paa Lega To Khade Khade Taqbeere Kahe Fir Ruku Me Jaye Warna Allahu Akbar Keh Kar Ruku Jaye Aur Ruku Me Taqbeere Kahe
(Aur Ruku Me Jaha Taqbeer Kehne Ko Bataya Hai Usme Hath Na Uthaye)
⊙ Fir Agar Isne Ruku Me Taqbeer Puri Na Ki Thi Ki Imaam Ne Sar Utha Liya To Baki Sakit Ho Gay (Yani Baqiyya Taqbeere Ab Na Kahe)
⊙ Aur Agar Imam Ke Ruku Se Uthne Ke Baad Shamil Huwa To Ab Taqbeere Na Kahe Balki (Imaam Ke Salam Ferne Ke Baad) Jab Apni (Baqiyya) Pade Us Waqt Kahe
⊙ Aur Agar Dusri Rakat Me Shamil Huwa To Pehli Rakat Ki Taqbeere Ab Na Kahe Balki Jab Apni Fout Shuda Padhne Khade Ho Us Waqt Kahe. Dusri Rakat Ki Taqbeere Agar Imaam Ke Sath Paa Jaye To Behtar Warna Is Me Bhi Wohi Tafseel Hai Jo Pehli Rakat Ke Bare Me Mazkoor Hui.

[ 📕Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 03, Safa: 64]                                                                                     [ 📘Fatawa Alamgiri, Jild: 01, Safa: 151]                                                                                     [ 📗Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 782]

Eid Ki Jama’at Na Mili To Kya Kare ?

Imaam Ne Namaz Padh Li Aur Koi Baki Reh Gaya Khwah Woh Shamil Hi Na Huwa Tha Ya Shamil To Huwa Tha Magar Uski Namaz Fasid Ho Gayi To Agar Dusri Jagah Mil Jaye Padhle Warna (Bagair Jam’aat Ke) Nahi Padh Sakta. Haa Behtar Yeh Hai Ki Yeh Shakhs 4 Rakat Chasht Ki Namaz Padhe.

[ 📙Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 03, Safa: 67]

Eid Ke Khutbe Ke Ahkam—

Namaz Ke Baad Imaam Do² Khutbe Padhe Aur Khutba-e-Jum’aa Me Jo Cheez Sunnat Hai Isme Bhi Sunnat Hai Aur Jo Waha Makhrooh Yaha Bhi Makhrooh. Sirf Do² Baato Me Farq Hai :

(1) Ek Yeh Hai Ki Jum’aa Ke Pehle Khutbe Se Peshtar Khateeb Ka Baithna Sunnat Tha Aur Isme Na Baithna Sunnat Hai.

(2) Dusra Yeh Hai Ki Isme Pehle Khutbe Se Peshtar 9 Baar Aur Dusre Ke Pehle 7 Baar Aur Mimbar Se Utarne Ke Pehle 14 Baar Allahu Akbar Kahna Sunnat Hai Aur Jum’aa Me Nahi.

[ 📕Durr-ul-Mukhtaar, Jild: 03, Safa: 67]                                                                                     [ 📘Fatawa Alamgiri, Jild: 01, Safa: 150]                                                                                     [ 📗Bahare Shariyat, Jild: 01, Safa: 783]

Eid Ke Din Yeh Umoor Mustahab Hai—

● Hajaamat Banwana.
● Nakhoon Tarashwana.
● Gusl Karna.
● Miswaak Karna (Ye Uske Ilawa Hai Jo Wazu Me Ki Jati Hai)
● Acche Kapde Pahanna, Naye Ho To Naye Warna Dhule Huwe.
● Khushboo Lagana.
● Anghooti Pehanna (Jo Shariyat Ke Mutabik Ho)
● Namaz-e-Fajr Masjide Mahalla Me Padhna.
● Eid-ul-Fitr Ki Namaz Ko Jane Se Pehle Chand Khajoore Khaa Lena, 3,5,7 Ya Kamobesh Magar Taaq (Odd) Ho. Khajoore Na Ho To Koi Mithi Cheez Kha Lijiye.
● Agar Namaz Se Pehle Kuch Bhi Na Khaya Ho To Gunah Na Huwa Magar Ishaa Tak Na Khaya To Itaab (Malaamat) Kita Jayega.
● Namaz-e-Eid Eidgaah Me Ada Karna.
● Eidgaah Paidal Chalna.
● Suwari Par Bhi Jane Me Harj Nahi Magar Jisko Paidal Jane Par Kudrat Ho Uske Liye Paidal Jana Afzal Hai Aur Wapsi Par Suwari Par Aane Me Harj Nahi.
● Namaz-e-Eid Ke Liye Ek Raste Se Jana Aur Dusre Raste Se Wapas Aana.
● Eidgaah Ko Itmeenaan Wa Waqaar Aur Neechi Nigah Kiye Jana
● Eid Ki Namaz Se Pehle Sadqa-e-Fitr Ada Karna (Afzal To Yehi Hai Magar Eid Ki Namaz Se Qabl Na De Sake To Baad Me De Dijiye.
● Khushi Zahir Karna.
● Kasrat Se Sadqa Dena.
● Aapas Me Mubarak Baad Dena.
● Baad-e-Namaz-e-Eid Musafaha (Yani Hath Milana) Aur Mu’aanaqa (Yani Gale Milna) Jaisa Ki Umooman Musalmano Me Ra’eej Hai Behtar Hai Ki Isme Izhare Masarrat Hai.
● Eid-ul-Fitr Ki Namaz Ke Liye Jate Huwe Raste Me Aahistaa Se Taqbeer Kahe Aur Namaz-e-Eid Azha Ke Liye Jate Huwe Raste Se Buland Awaaz Se Taqbeer Kahe.

اللّهُ أكبر اللّهُ أكبر لا إلَهَ الا اللّه واللّهُ أكبر اللّهُ أكبر و لِلّه الحمدَ

Tarjuma : Allah Ta’ala Sab Se Bada Hai, Allah Ta’ala Sab Se Bada Hai, Allah Ta’ala ke Siwa Koi Ibadat Ke Laayek Nahi Aur Allah Ta’ala  Sab Se Bada Hai, Allah Ta’ala  Sab Se Bada Hai Aur Allah Ta’ala Hi Ke Liye Tamam Khoobiyan Hain.
[ 📘Fatawa Alamgiri, Jild: 1, Safa: 149-150]                                                                              [ 📗Bahare Shariyat, Jild: 1, Safa: 779-781]

“Teri Jab Ke Deed Hogi Jabhi Meri Eid Hogi, Mere Khawaab Me Tu Aana Madni Madine Wale”

Tahfuz-e-Imaan Ki Taraf Se Tamam Aalam-e-Islam Ko Eid-ul-Fitr Mubarak. Allah Ta’ala Humey Shariyat Ke Dayre Me Rehkar Eid Banane Ki Toufeeq De. (Allahumma Ameen)

Eid Ke Din Kaali Patti Bandh Kar Namaz Padhe MusalmanClick Here

​Allah Ta’ala Humey Ilm-e-Deen Sikhne Aur Uspar Amal Karne Ki Toufeeq De. Imaan Par Zindagi De Aur Imaan Par Hi Khatma Bil Khair Farmaye. Pyare Mustafa Se Sacchi Pakki Mohabbat Karne Ki Toufeeq De Aur Aaqa Ki Sunnat Par Amal Karne Ki Toufeeq De. Duniya Ke Tamam Musalmano Ki Izzat Wa Aabru Jaan Wa Maal Ki Hifazat Farmaye. (Allahumma Ameen)