Posted in Taharat Ka Bayan

Taharat Ka Bayan

Namaz Ke Liye Taharat Zaruri Cheez Hai Ki Be Is Ke Namaz Hoti Hi Nahi Balki Jaanbhoojkar Be-Taharat Namaz Ada Karne Ko Ulama Kufr Likhte Hai Aur Kyu Ki Us Be Wazu Be Gusl Namaz Padhne Wale Ne Ibadat Ki Beadbi Aur Toheen Ki. Namaz Ki Pehli Shart Taharat Hai

Pyare Aaqa Nabi-E-Akram ﷺ Ne Farmaya:

  • “Jannat Ki Kunji Namaz Hai Aur Namaz Ki Kunji Taharat”1
  • “Taharat Nafse Imaani Hai”2
  • “Bagair Taharat Ke Namaz Qabool Nahi Hoti Aur Khayanat Ke Maal (Haram Maal) Se Sadqa Qabool Nahi Hota”3

Taharat Ki 2 Kisme Hai

  1. Taharat-E-Sugra (Wazu)
  2. Taharat-E-Kubra (Gusl)

Jin Cheezo Se Sirf Wazu Lazim Hota Hai Unko “Hadse Asgar” Kehte Hai Aur Jin Cheezo Se Gusl Farz Ho Unko “Hadse Akbar” Kehte Hai.

1[ 📕Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Jild:05, Safa:103, Hadees:14668]
2[ 📗Sunan Tirmizi, Kitab-ul-Daw’aat, Baab:85, Jild:5, Safa:308, Hadees:3528]
3[ 📘Sahih Muslim, Hadees:1874, Sunan Ibne Mahaj, Hadees: 272]
Advertisements
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ke Sharait Ka Bayan

Namaz Ki Sharait :

  • In Sharayt Me Se Kisi (ek)¹ Shart Ki Gair Moojudgi Me Namaz Qayam Hi Na Ho Sakegi.
  • Ye Wo Faraiz (farz kaam) Hai Inko Sharayte Namaz Ki Haisiyat Di Gayi Hai.
  • In Tamam Sharayt Ka Namaz Shuru Karne Se Phele Hona Zaruri Aur Lazmi Hai.
  • In Sharayt Me Se Agar (Ek)¹ Shart Bhi Na Payi Gayi Ya Dourane Namaz In Sharto Me Se Koi Shart Zaeel (Kam, Dur, Vanish) Ho Gayi To Namaz Na Hogi.

Namaz Ki 6 Sharte Hai :

 Taharat

 Satre Aurat

 Istiqbaale Qibla

 Waqt.

 Niyyat

⑥ Taqbeer-e-Tehreema

[ 📘Durr-e-Mukhtar, Kitab-ul-Salaat, Shurut-ul-Salaat, Jild: 02, Safa: 89 ]
[ 📕Bahare Shariyat, Jild: 01, Hissa: 03, Namaz Ke Sharait Ka Bayan, Safa: 475]