Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ke Sharait Ka Bayan

Namaz Ki Sharait :

  • In Sharayt Me Se Kisi (ek)¹ Shart Ki Gair Moojudgi Me Namaz Qayam Hi Na Ho Sakegi.
  • Ye Wo Faraiz (farz kaam) Hai Inko Sharayte Namaz Ki Haisiyat Di Gayi Hai.
  • In Tamam Sharayt Ka Namaz Shuru Karne Se Phele Hona Zaruri Aur Lazmi Hai.
  • In Sharayt Me Se Agar (Ek)¹ Shart Bhi Na Payi Gayi Ya Dourane Namaz In Sharto Me Se Koi Shart Zaeel (Kam, Dur, Vanish) Ho Gayi To Namaz Na Hogi.

Namaz Ki 6 Sharte Hai :

 Taharat

 Satre Aurat

 Istiqbaale Qibla

 Waqt.

 Niyyat

⑥ Taqbeer-e-Tehreema

[ 📘Durr-e-Mukhtar, Kitab-ul-Salaat, Shurut-ul-Salaat, Jild: 02, Safa: 89 ]
[ 📕Bahare Shariyat, Jild: 01, Hissa: 03, Namaz Ke Sharait Ka Bayan, Safa: 475]
Advertisements