Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Pehli Shart : Taharat

Namaz Ki Pheli Shart : Taharat

Namazi Ka Badan, Libaas Aur Jis Jagah Namaz Padh Raha Hai Us Jagah Ka Har Qism Ki Najasat Se Paak Hona“.1

“Namazi Ke Badan Ka Hads-e-Akbar Wa Asgar Aur Najasat-e-Haqiqiyah Qadr Ma’ani Se Paak Hona, Neez Us Ke Kapde Aur Us Jagah Ka Jis Par Namaz Padhe, Najasat-e-Haqiqiyah Qadr Ma’ani Se Paak Hona”.2

1[ 📕Hashiyat al-Tahtawi ‘Ala Maraqi al-Falah, safa: 208]                                                                2[ 📘Sharah Wiqaya, Kitab-ul-salat, Baab: Shuroot-ul-Salat, Jild: 01, Safa: 156]

  • Namazi Ka Badan “Hadse Akbar” Se Paak Ho Yani Janabat, Haiz Wagaira Se Paak Hone Ke Liye “Gusl” Wajib Na Ho.
  • Namazi Ka Badan “Hadse Azgar” Se Paak Ho Yani Be-Wazu Na Ho.
  • Namazi Ke Kapde Najasate Galiza Aur Khafifa Se Paak Ho.
  • Jis Jagah Par Namaz Padta Ho, Wo Jagah Paak Ho. Agar Zameen Par Namaz Padta Ho To Zameen Aur Zameen Par Kapda Ya Musalla Bicha Kar Us Padta Ho To Wo Paak Ho.

Taharat Ke Muta’allik Zaruri Masail —

⑴ Mas’ala: Jis Jagah Namaz Padta Ho Uske Paak Hone Murad Ye Hai Ki Kadam Ki Jagah Aur Sajda Karte Waqt Badan Ke Jo Aang (Body Ke Parts) Zameen Se Lagte Ho, Un Aango Ke Zameen Se Lagne Ki Jagah Paak Hona Hai.

⑵ Mas’ala: Namaz Padne Wale Ke (Ek)¹ Kadam Ke Niche Dirham Ke Mikdar Se Ziyada Najasat (Napaki) Hai, To Namaz Na Hogi. Yuhi (Dono)² Kadam Ke Niche Thodi-Thodi Najasat Hai Aur Unko Milane (Jodne/Add) Se (ek)¹ Dirham Ki Mikdar Ho Jaygi, To Bhi Namaz Na Hogi.

⑶ Mas’ala: Peshani, Pak Jagah Par Hai Aur Naak Najis Jagah Par Hai To Namaz Ho jaygi Kyuki Naak, Dirham Ki Mikdar Se Kam Jagah Par Lagti Hai. Aur Bila Zarurat Aur Bila Majburi Ye bhi “Makrooh” Hai.

⑷ Mas’ala: Agar Najis Jagah Par Aysa Bareek Kapda Bicha Kar Namaz Padi To Wah Kapda Satar (Body Parts) Dhapne (Cover) Ke Kam Me Nahi Aa Sakta Yani Uske Niche Ki Chiz Jhalakti Ho To Namaz Na Hogi. Aur Shisha (glass) Par Namaz Padi Aur Uske Niche Najasat Hai, Agarche Numaya (Clear) Ho, To Bhi Namaz Ho Jaygi.

⑸ Mas’ala: Agar Mota(Thick) Kapda Najis Jagah Par Bichakar Namaz Padi Aur Najasat Khushk (Sukhi Hui) Hai Ki Kapde Me Jazb (Absorb) Nahi Hoti Aur Najasat Ki Rangat (Colour) Aur Badbu Mehsus Nahi Hoti To Namaz Ho Jaygi Ki Yah kapda Najasat Aur Namazi Ke Darmiyan Faasil Ho Jayga.

Note : Agar Paak Aur Saaf Jagah Mayassar (Available) Hai To Najis Jagah Par Kapda Bichakar Namaz Na Pade. (Upar Jo Mas’ale Bataye Gaye Hai Wo Majburi Ki Surat Ka Hai.)

Advertisements