Posted in Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

01 Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab

Salam Karna Hamare Piyare Aaqa, Taajdare Madina (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ki Bahoot Piyari Sunnat Hai. Bad Qismati Se Aaj Kal Yeh Sunnat Bhi Khatam Hoti Nazr Aa Rahi Hai. Islami Bhai Jab Milte Hai To السلام عليكم (Assalamu’alykum) Se Ibtida Karne Ke Bajaye “Aadab Arz”, “Kya Haal Hai ?”,  “Mizaaj Shareef”, “Subah Khair”, “Shaam Bakhair” Wagairah Wagairah Azeebo Gareeb Kalimaat Se Itbida Karte Hai. Yeh Khilafe Sunnat Hai.

Rukhsat Hote Waqt Bhi “Khuda Hafiz”, “Good Bye”, “Tata” Wagairah Kehne Ke Bajaye Salam Karna Chahiye. Haa Rukhsat Hote Huwe  السلام عليكم Ke Baad “Khuda Hafiz” Keh De To Haraj Nahi.

Salam Ki Chand Sunnate Aur Aadab Mulahaza Ho :

(1) Salam Ke  Behtareen Alfaaz Yeh Hai

السلام عايكم و رحمةالله و بركاته

“Yani Tum Par Salamati Ho Aur Allah Ta’ala Ki Taraf Se Rehmate Aur Barakate Nazil Ho.”

[ 📗Fatawa Razwiyya, Jild: 22, Safa: 409]

(2) Salam Karne Wale Ko Ussey Behtar Jawab Dena Chahiye

Allah Ta’ala Irshad Farmata Hai : “Aur Jab Tumhe Koi Kisi Lafz Se Salam Kare To Tum Us Se Behtar Lafz Jawab Me Kaho Ya Wohi Kehdo”

[ 📕Al Quran, Surah Nisa, Para: 05, Aayat: 86]

(3) Salam Ke Jawab Ke Behtareen Alfaaz Yeh Hai

و عليكم السلام و رحمةالله و بركاته

Yani “Aur Tum Par Bhi Salamati Ho Aur Allah Ta’ala Ki Taraf Se Rehmate Aur Barakate Nazil Ho”

[ 📘Fatawa Razwiyya, jild: 22, Safa: 409]

(4) Salam Karna Hazrate Sayyeduna Aadam (Alaihissalam) Ki Bhi Sunnat Hai.¹

Hazrate Abu Huraira (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Huzoor Sayyide Do Aalam (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :

“Jab Allah Ta’ala Ne Hazrate Sayyeduna Aadam (Alaihissalam) Ko Paida Farmaya To Unhe Hukum Diya Ki Jao Aur Firishto Ki Us Baithi Hui Jama’at Ko Salam Karo. Aur Gour Se Suno ! Ki Woh Tumhe Kya Jawab Dete Hai. Kyuki Wohi Tumhe Kya Jawab Dete Hai. Kyuki Wohi Tumhara Aur Tumhari Aoulaad Ka Salam  Hai. Hazrate Sayyeduna Aadam (Alaihissalam) Ne Firishto Se Kaha :

السلام عليكم

To Unhone Jawab Diya,

السلام عليكم و رحمةالله

Aur Unhone

و رحمةالله

Ke Alfaaz Za’eed Kahe”.²

¹[ 📘Mir’at-ul-Manajeeh, Jild: 06, Safa: 313]

²[ 📙Sahih Bukhari, Jild: 04, Safa: 164, Hadees: 6227]

(5) Aam Tour Par Ma’roof Yehi Hai Ki السلام عليكم (Assalamu’alykum) Hi Salam Hai. Magar Salam Ke Dusre Bhi Kuch Seege Hai. Maslan Koi Aa Kar Sirf Kahe “Salam” To Bhi Salam Ho Jata Hai Aur “Salam” Ke Jawab Me “Salam” Kah Diya, Ya السلام عليكم (Assalamu’alykum) Hi Kah Diya Ya Sirf  و عليكم (Wa’Alykum) Kah Diya To Bhi Jawab Ho Gaya.

[ 📗Bahare Shariyat, Jild: 03, Hissa: 16, Safa: 93]

(6) Salam Karne Se Aapas Me Mohabbat Paida Hoti Hai

Hazrat Abu Huraira (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki, Huzoor Nabi-e-Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :

“Tum Jannat Me Dakhil Nahi Hoge Jab Tak Imaan Na Lao Aur Tum Momin Nahi Ho Sakte Jab Tak Ki Tum Ek Dusre Se Mohabbat Na Karo. Kya Me Tum Ko Ek Aysi Cheez Na Batau Jis Par Tum Amal Karo To Ek Dusre Se Mohabbat Karne Lago. Apne Darmiyan Salam Ko Aam Karo”

[ 📕Sahih Muslim, Jild: 01, Safa: 74, Hadees: 54]

[ 📘Sunan Abu Dawud, Jild: 04, Safa: 448, Hadees: 5193]

 

Advertisements