Posted in Taharat Ka Bayan

Taharat Ka Bayan

Namaz Ke Liye Taharat Zaruri Cheez Hai Ki Be Is Ke Namaz Hoti Hi Nahi Balki Jaanbhoojkar Be-Taharat Namaz Ada Karne Ko Ulama Kufr Likhte Hai Aur Kyu Ki Us Be Wazu Be Gusl Namaz Padhne Wale Ne Ibadat Ki Beadbi Aur Toheen Ki. Namaz Ki Pehli Shart Taharat Hai

Pyare Aaqa Nabi-E-Akram ﷺ Ne Farmaya:

  • “Jannat Ki Kunji Namaz Hai Aur Namaz Ki Kunji Taharat”1
  • “Taharat Nafse Imaani Hai”2
  • “Bagair Taharat Ke Namaz Qabool Nahi Hoti Aur Khayanat Ke Maal (Haram Maal) Se Sadqa Qabool Nahi Hota”3

Taharat Ki 2 Kisme Hai

  1. Taharat-E-Sugra (Wazu)
  2. Taharat-E-Kubra (Gusl)

Jin Cheezo Se Sirf Wazu Lazim Hota Hai Unko “Hadse Asgar” Kehte Hai Aur Jin Cheezo Se Gusl Farz Ho Unko “Hadse Akbar” Kehte Hai.

1[ 📕Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Jild:05, Safa:103, Hadees:14668]
2[ 📗Sunan Tirmizi, Kitab-ul-Daw’aat, Baab:85, Jild:5, Safa:308, Hadees:3528]
3[ 📘Sahih Muslim, Hadees:1874, Sunan Ibne Mahaj, Hadees: 272]
Advertisements