Posted in Uncategorized, Zaruri Malumaat

Filmi Gaano Ki Tarz Par Naate Aur Manqabate Padhna

Naat Khuwani Aala Darje Ki Cheez Hai. Acchi Niyyat Kar Ke Naat Shareef Padhna Aur Sunna Baeese Sawab-E-Aakhirat Aur Moojibe Khairo Barkat Hai. Magar Har Amle Khair Ke Kuch Aadab Hote Hai Isi Tarah Naat Khuwani Ke Bhi Hai. Aajkal Jalso Aur Mushairo Me Shair Wa Naatkhawa Log Filmi Gaano Ki Tarz Par Unki Lay Aur Soor Me Hamd, Naat Wa Manqabat Padhne Lage Hai Halanki Yaha Mana Hai. Unhe In Harkaat Se Baaz Rehna Chahiye Aur Musalmano Ko Chahiye Ki Ayse Logo Se Hargiz Nazme Na Suney.

Imaam-e-Ahle Sunnat Aalahazrat Imam Ahmad Raza (Rehmatullah Alaihi) Farmate Hai :

“Agar Gaane Ki Tarz Par Ragini Ki Ri’aayat Ho To Napasand Hai Ki Yah Amr Zikr Shareef Ke Munasib Nahi”

[ 📗Fatawa Razwiyya, Jild: 10, Qist: 02, Safa: 185]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s